Thỏa Thuận Người Dùng

1. Giới Thiệu

  • Xin chào và hoan nghênh bạn đến với [Tên Website]! Thỏa Thuận Người Dùng này quy định các điều khoản và điều kiện cho việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận Người Dùng này, vui lòng ngưng sử dụng trang web.

2. Quyền Sở Hữu

  • Tất cả nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, video, biểu đồ, và mã nguồn, đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc được cấp phép cho chúng tôi sử dụng. Bạn không được sao chép, tái sản xuất, phân phối, hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của trang web hoặc nội dung trên đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

3. Sử Dụng Dịch Vụ

  • Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cam kết sẽ tuân thủ tất cả các quy định, luật pháp và quy định liên quan. Bạn không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

4. Bảo Mật

  • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ tất cả các quy định bảo mật liên quan. Tuy nhiên, bạn cũng có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của mình bằng cách không chia sẻ tài khoản hoặc mật khẩu với bất kỳ ai.

5. Thay Đổi và Cập Nhật

  • Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật Thỏa Thuận Người Dùng này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

6. Đăng ký và Ngừng sử dụng

  • Trước khi đăng ký tài khoản, Người Sử Dụng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Quy chế sử dụng của chúng tôi.
  • Khi đăng ký tài khoản Người Sử Dụng phải đồng ý cung cấp thông tin một cách trung thực, đầy đủ và cập nhật các thông tin này khi có sự thay đổi trong thực tế. Các vấn đề thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin vui lòng xem trong Chính sách bảo mật.
  • Người Sử Dụng có thể chấm dứt việc đăng ký nếu Người Sử Dụng không muốn sử dụng dịch vụ nữa.

7. Liên Hệ

  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh về Thỏa Thuận Người Dùng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua info@kiemtranhanh.com.